Stadgar för Kulturkunskaparna – ideell förening

§ 1. Föreningens namn

Kulturkunskaparna – ideell förening

(Kulturkunskaparna – ideell förening benämns ”föreningen” nedan.)

§ 2. Ändamål, verksamhetsområde och värdegrund

Föreningens ändamål är att vara en levande, demokratisk och samverkande plattform för evenemang, arrangemang, produktioner och andra typer av satsningar där konst, kultur och kulturarv i ständig utveckling

skapar, bygger, stärker, främjar, utforskar, utvecklar, samtalar, folkbildar, delar och sprider kunskap och engagemang som vill se

ett långsiktigt hållbart, klimatmedvetet, mångfaldsrikt och demokratiskt samhällsbygge med företagande, offentlig verksamhet och ideellt engagemang inom de planetära gränserna* för medlemmarnas, medmänniskornas och ekosystemens välfärd över föreställnings- och nationsgränserna, genom generationerna och eonerna.

Föreningen verkar på ett sätt som gör sitt bästa, är partipolitiskt obundet men samhällspolitiskt engagerat, ger och tar emot glädje, kraft och glöd,låter konst och kultur vara ömsom mål och ömsom medel

öppnar människor, dörrar och företagsamhet till kreativitet, nyfikenhet och kunskap, bidrar till ett öppensinnigt, välkomnande, vänligt, omtänksamt, hållbart, meningsfullt, begripligt och hanterbart ”glokalt” samhällsbyggande där den lokala platsen sätts i fokus i ett globalt perspektiv representeras av förhållningssätten ”Lagom” – dvs det som behövs för att något ska bli ”i lag” istället för ”i olag”. ”Lumbung” – dvs en lada, en säker plats för hushållning med resurser och ”Ubuntu” dvs medmänsklighet i förståelsen av att ”jag är för att vi är”.

Föreningens uppgift är att utifrån sitt ändamål skapa värden på ett icke vinstdrivande sätt genom att ta initiativ till, äga, leda, driva och stötta och/eller samverka kring konkret verksamhet och mötesplatser var som helst i världen.

För att stå stadigt och städa framför egen dörr, gräver föreningen särskilt djupt där den står i Jämtlands län.

* www.stockholmresilience.org

§ 3. Säte

Föreningen har sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län.

Det är möjligt för föreningen att skapa nya dotterföreningar med säte på andra håll, om det gynnar verksamheten och syftet.

§ 4. Medlemskap – medlemsavgift, rättigheter, skyldigheter och ansvar

Alla privatpersoner, icke juridiska personer (tex enskild firma) och juridiska personer (tex föreningar och bolag) är välkomna att ansöka om medlemskap i föreningen.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom

 • att initiera, driva, utveckla, delta i och välkomna fler föreningens aktiviteter
 • att tillhandahålla finansiella medel, tid, kompetens och andra resurser som gagnar verksamheten
 • att vara aktiva i föreningens styrning och ledning genom årsstämma och styrelsearbete

Det är styrelsen, eller den som styrelsen utser, som beslutar om medlemskap.

Medlemskap ska beviljas och välkomnas i samtliga fall

utom då den som beslutar om medlemskap har synnerliga skäl att befara att ansökan görs i syfte att motarbeta eller underminera föreningens ändamål och/eller verksamhet.

Medlemskapet gäller per verksamhetsår och från och med då medlemsavgiften för aktuellt kalenderår erläggs, förutsatt att medlemskapet beviljas.

Medlemsavgiften kan vara olika för olika typer av medlemmar tex en avgift för privatpersoner och en annan för föreningar.

Varje medlem har en röst på den årliga, ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter det verksamhetsår då medlemskap innehafts.

Varje medlem har rätt att inkomma med motioner till föreningsstämman. Se § 10 och §12.

Varje medlem har rätt att löpande komma med verksamhetsförslag till styrelsen.

Varje medlem har en röst vid rådgivande, öppna medlemsmöten.

Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till föreningen. Avgiften beslutas av föreningsstämman.Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar. Medlemskapet bekräftas av inbetalningen och gäller tills det upphör – se § 5 nedan.

Medlemmen ska även följa dessa stadgar och föreningens beslut.

§ 5. Upphörande av medlemskap

Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår/verksamhetsår som medlemskapet avser.

Den medlem som vill avsluta sitt medlemskap tidigare, gör det genom att informera styrelsen.

Den medlem som uteslutits mister sitt medlemskap omedelbart efter beslut om uteslutning.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen eller överlåtes av styrelsen till föreningsstämman.

En medlem får uteslutas om medlemmen

 • grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen eller
 • inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver eller
 • inte längre uppfyller de krav som bör ställas på medlemmarna med hänsyn till föreningens verksamhet eller
 • motarbetar eller underminerar föreningens ändamål och/eller verksamhet

Medlemsavgiften återbetalas inte vid uteslutning. Undantag görs om en person betalt medlemsavgift men där medlemsskapet inte godkänns.

§ 6. Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman – se § 10 om val vid föreningsstämma.

Styrelsens uppgifter är

att styra, leda och utveckla föreningens verksamhet

att genomföra beslutad verksamhetsplan enligt beslutad budget direkt eller genom av styrelsen utsedda verkställare

att föra förteckning över föreningens medlemmar

att verka för medlemsutveckling med fler medlemmar och medlemsnytta

att välkomna medlemmar till minst ett öppet föreningsmöte, utöver föreningsstämman, varje år.

att tillgängliggöra information om föreningen och dess verksamhet för medlemmarna

att kalla till och arrangera föreningsstämma

att tillhandahålla möteshandlingar för föreningsstämman

att skriva förslag till verksamhetsberättelse/förvaltningsberättelse

att sammanställa föreningens räkenskaper, en förvaltningsberättelse samt förslag disponering av vinst/förlust och tillhandahålla revisorerna detta material som årsredovisning – se § 9.

att ta fram förslag till verksamhetsplan och en verksamhetsbudget för kommande verksamhetsår, för presentation på föreningsstämman

§ 7. Revisorer

Revisorernas roll är att granska föreningens årsredovisning, räkenskapernas hantering samt styrelsens förvaltning.

Revisorerna ska lämna sin berättelse till styrelsen, inför föreningsstämman senast en vecka före föreningsstämman.

§ 8. Räkenskapsår och verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår ska vara kalenderår.

§ 9. Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast fyra veckor före den ordinarie föreningsstämman. Årsredovisningen ska bestå sammanställda räkenskaper samt en förvaltningsberättelse.

§ 10. Ordinarie och extra föreningsstämma – roll, form och ärenden

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och föreningens årsmöte.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid den ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val
  av protokollförare.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justerare.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt disposition av vinsten eller förlusten i enlighet med den ideella föreningens stadgar – se §16.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
 12. Val av styrelse och styrelseposter – ordförande, vice ordförande/sekreterare, kassör samt ev upp till ytterligare fyra(4) ordinarie ledamöter samt ev upp till sju suppleanter. Ordförande och kassör väljs, om möjligt, omlott på två(2) år och övriga ordinarie ledamöter och suppleanter på ett (1) år
 13. Val av en revisor och eventuellt en revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning
 15. Beslut om eventuellt inkomna motioner från medlemmar.
 16. Beslut om verksamhetsplan och verksamhetsbudget för det nya verksamhetsåret.
 17. Annat ärende som ska tas upp för beslut på stämman enligt föreningens stadgar och som gått ut med kallelse (tex ev stadgeändringsförslag, ev uteslutning av medlem).
 18. Mötets avslutande.

Föreningsstämman arrangeras i den form som styrelsen beslutar och som skapar god föreningsdemokrati utan att skapa orimligt merarbete för styrelsen. Bla kan digitala och analoga lösningar nyttjas beroende på förutsättningar.

Föreningsstämma är beslutsmässig med det antal medlemmar som infunnit sig, förutsatt att stadgar angående kallelse och stämmans arrangerande har följts.

Extra föreningsstämma ska hållas inom en månad från det att den beslutats av ordinarie föreningsstämma, eller av styrelsen eller efter det att begäran har inkommit till styrelsen från minst 1/5 av medlemmarna.

§ 11. Kallelse och handlingar till föreningsstämma

Styrelsen kallar till föreningsstämman och tillgängliggör möteshandlingar för medlemmar.

Kallelsen ska innehålla samtliga ärenden som ska förekomma på stämman.

Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman.

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom skriftligt brev, via e-post eller på något annat sätt som rimligen säkrar att alla medlemmar blir välkomnade. Möteshandlingar, utöver kallelsen, tillhandahålls tidigast två veckor och senast en vecka före stämman.

§ 12. Motioner

Medlemmar har rätt att lämna in motioner till föreningsstämman. Motioner ska komma föreningens styrelse till del senast en vecka innan föreningsstämman, för att tas upp på närmast föreliggande föreningsstämma.

§ 13. Vinst

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska balanseras i ny räkning om inte annat beslutas av årsmötet.

§ 14. Stadgeändring

Stadgarna kan ändras genom två på varandra följande föreningsmöten, varav det första skall vara en ordinarie föreningsstämma. Minst 14 dagar måste gå mellan stadgeändrande föreningsmöten. Beslut om stadgeändring måste fattas med 2/3 majoritet.

§ 15. Upplösning

Föreningen kan upplösas genom två på varandra följande föreningsstämmor, varav det första skall vara en ordinarie föreningsstämma. Minst 30 dagar måste gå mellan föreningsupplösande föreningsstämmor. Beslut om upplösning måste fattas med 5/6 majoritet.

Om föreningen upplöses ska eventuella tillgångar fördelas på det sätt som likalydande beslutas vid båda de föreningsmöten som beslutar om upplösning.